Endgame

Temat: Projekty są niedokładne!!

Siemka.Projekt nie może zawierać błędów.Niestety ludzie są omylni i błędy bywają.Jedyna droga to pozwy sądowe w przypadku strat materialnych.Być może będzie poprawa przy nowelizacji przepisów/konieczność sprawdzania projektów przed realizacją/.Całuski
Tylko jasno sprecyzowana odpowiedzialność finansowa i karna zminimalizuje fuszerki projektowo-wykonawcze.Podobno będzie to zagwarantowane w noweli prawa budowlanego.?
Źródło: forum.budujemydom.pl/index.php?showtopic=826Temat: Kupno mieszkania w LINEI (FORTE)
witam,

jeszcze o akustyce (choć nie tylko tego dotyczy): wymagania odnośnie izolacyjności akustycznej poszczególnych przegród sformułowane są w prawie budowlanym i przepisach okołoustawowych (np. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) zatem ich nieprzestrzeganie stanowi naruszenie prawa.
Budynki objęte sa trzyletnią rękojmią, a więc sprzedający (czytaj developer) ponosi odpowiedzialność względem kupującego za wady fizyczne (zła izolacyjność akustyczna) sprzedanej rzeczy. Może to być podstawą do wystąpienia o zmniejszenie wartości mieszkania (czyli jego ceny) lub o usunięcie wady - warunkiem jest zgłoszenie wady w terminie jednego miesiąca od chwili jej wykrycia. Jeżeli chodzi o akustykę, to za chwilę wykrycia wady można uznać dzień, w którym zgłaszający zapoznał się z wynikami odpowiednich pomiarów. No bo nie jest normalnie przyjęte, że przy odbiorze mieszkania dokonuje się pomiarów akustycznych. Trudno też wymagać od kupującego mieszkanie, aby posiadał wiedzę specjalistyczną pozwalającą mu na samodzielne wykrycie takiej wady. Koszt związane z pomiarami, wykonaniem odpowiedniej ekspertyzy ponosi sprzedający.
Ja przeszedłem proces udowodnienia developerowi błedów projektowych, konstrukcyjnych i wykonawczych związanych z akustyką. Mam na piśmie potwierdzenie reklamacji, ale ... No właśnie - w międzyczasie zmienił się prezes, a nowy - mimo że podtrzymał uznanie reklamacji - przyjął postawę bokserską. Ja jednak dalej będe drążył ..

Jeżeli macie Państwo jakieś pytania, to proszę o maila na pw.
Źródło: osadalesna.fora.pl/a/a,5.html


Temat: Wolne stanowiska - wojewódzki nadzór budowlany.
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Czarnkowie

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów na stanowisko: referent prawny ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

* Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

* Czarnków
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
64-700 Czarnków, ul. Kościuszki 88

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

* prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości PINB,
* przygotowywanie projektów postanowień i decyzji administracyjnych,
* w określonych sytuacjach sprawdzanie wykonania obowiązków z osobą upoważnioną i posiadającą uprawnienia budowlane,
* pomoc praktyczna i merytoryczna pracownikom na innych stanowiskach PINB w prowadzeniu postępowań administracyjnych,
* prowadzenie postępowań egzekucyjnych, wystawianie upomnień, tytułów wykonawczych, grzywien w celu przymuszenia,
* prowadzenie dokumentacji związanej z postępowaniem administracyjnym w sprawach samowoli budowlanych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

* wykształcenie: wyższe prawnicze
* pozostałe wymagania niezbędne:
o doświadczenie zawodowe w administracji publicznej

wymagania dodatkowe

* znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
* znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane oraz rozporządzeń wykonawczych,
* umiejętność pracy z komputerem.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

* życiorys i list motywacyjny
* oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
* kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
* kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
* oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
* oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Inne informacje:


Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 67-349-30-55

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2010-06-10

pod adres:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Kościuszki 88
64-700 Czarnków
Źródło: sluzba-cywilna.pl/forum/viewtopic.php?t=842


Temat: [Mysłowice] Modernizacje
RPO WŚL (2007-2013) działanie 8.2. Infrastruktura placówek oświaty; przebudowa i adaptacja budynku Gimnazjum nr 1 na potrzeby Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Mysłowicach - opracowanie PT + wykonawstwo.

.Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa przebudowa i adaptacja budynku Gimnazjum nr 1 w Mysłowicach w celu dostosowania obiektu dla potrzeb Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 - w systemie - zaprojektuj i wybuduj - w oparciu o warunki niniejszej specyfikacji, oraz załączony do SIWZ: Program funkcjonalno-użytkowy i dokumenty uzupełniające.
2.Zakres prac i robót składających się na przedmiot zamówienia:
1) zaprojektowanie - wykonanie dokumentacji projektowej (budowlanej i wykonawczej) przebudowy budynku Gimnazjum nr 1 w Mysłowicach w zakresie niezbędnym dla funkcjonowania tego obiektu i zagospodarowaniem terenu - w oparciu o: Program funkcjonalno-użytkowy i dokumenty uzupełniające w zakresie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na budowę lub przyjęcie zgłoszenia robót, w tym m.in.:
- wykonanie aktualizacji map geodezyjnych do celów projektowych;
- wykonanie planu zagospodarowania terenu w granicach lokalizacyjnych - 4 egz.;
- wykonanie pełnobranżowych projektów budowlanych - 4 egz.;
- wykonanie pełnobranżowych projektów wykonawczych - 4 egz.;
- uwzględnienie w projektach wykonawczych odrębnie dla każdej z placówek oświatowych
układów pomiarowych zużycia energii elektrycznej i cieplnej oraz zużycia wody;
- opracowanie bilansów mocy dla wewnętrznych instalacji elektrycznych i cieplnych wraz z ich
rozdziałem na każdą placówkę oświatową osobno;
- wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla poszczególnych opracowań - po 3 egz.;
- wykonanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) - po 3 egz.;
- wykonanie wersji elektronicznej zawierającej całość dokumentacji projektowej - 1 kpl.;
- zyskanie wszelkich ewentualnych niezbędnych uzgodnień, także dotyczących dysponowania terenem oraz sprawdzeń w zakresie wymaganym prawem;
- uzyskanie w imieniu Zamawiającego i na jego rzecz pozwolenia na budowę lub przyjęcia zgłoszenia robót na przedmiot objęty niniejszym zamówieniem,
- opracowanie świadectwa energetycznego budynku i uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie,

2) wykonanie robót budowlanych obejmujących następujący zakres:
- zabudowa podcieni i wykonanie w tym miejscu holu wejściowego, zejścia do szatni oraz klasy;
- wykonanie od strony południowej nowego dojścia wraz ze schodami i rampą wejściową z podjazdem dla niepełnosprawnych;
- wykończenie pomieszczeń piwnic i parteru segmentów H oraz J i ich adaptacja na cele szatniowe,
magazynowe i dydaktyczne. W tym konieczne będzie wyburzenie części ścianek;
- wykonanie nowych ścianek, wyburzenie zamurowań otworów okiennych i osadzenie nowej stolarki, wykonanie tynków i podłóg;
- wydzielenie pożarowe klatek schodowych i ich oddymianie (drzwi ppoż., klapy dymowe, czujniki) oraz wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego;
- wykonanie stropu holów w celu uzyskania dodatkowych pomieszczeń dydaktycznych;
- zmiana lokalizacji części pomieszczeń zgodnie z uwagami użytkowników;
- dostosowanie budynku do przepisów pożarowych poprzez wydzielenie odpowiednich stref pożarowych;
- modernizacja instalacji wewnętrznych co, instalacji elektrycznych, odgromowych oraz niskoprądowych;
- malowanie pomieszczeń oraz wymiana podłóg;
- dostosowanie części ZSP dla potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez wykonanie w pustce holu windy oraz dostosowanie WC dla osób niepełnosprawnych;
- dostawa i montaż zewnętrznych tablic z nazwami ww. placówek oświatowych - 2 kpl.;
- odkrycie fundamentów segm. H i J, wykonanie izolacji, uzupełnienie elewacji, wykonanie i umocnienie skarp, odprowadzenie wód deszczowych, uzupełnienie instalacji odgromowej, zieleń, odwóz nadmiaru ziemi i gruzu z opłatą za składowanie;
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej pomiędzy segmentami budynku wraz z jego odwodnieniem oraz regulacją lub likwidacją części studzienek kanalizacyjnych, a także przebudową ciągów kanalizacyjnych w tym rejonie;
- wykonanie ogrodzenia terenu wokół budynku Gimnazjum nr 1;
- wykonanie oświetlenia zewnętrznego chodnika do nowego wejścia budynku;
- dostawa i montaż zewn. tablic z nazwami placówek oświatowych.


Zakończenie: 30.06.2011.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013..
Źródło: zmienmce.fora.pl/a/a,286.html